Follow Us:

Камара на инсталаторите в България

Камара на инсталаторите в България

Начало Бюлетин №1 по проект KNOWnNEBs

Май 2023

 

Проект KNOWnNEBs, Бюлетин №1

С радост ви представяме издание №1 на нашия бюлетин!

Това първо издание ще ви запознае с проекта, ще очертае работата, която се извършва от стартирането му, и ще представи някои от предстоящите публикации и събития.

KNOWnNEBs е проект, финансиран по Програма Life EU, който има за цел да ускори усвояването на мерките за енергийна ефективност (ЕЕ), като по този начин увеличи инвестициите в ЕЕ и устойчивите действия. Фокусирайки се върху основния инструмент за идентифициране и оценка на пречките пред енергийната ефективност – енергийния одит – консорциумът възнамерява да подобри настоящите практики, като определи количествено стойността на НЕЕНЕРГИЙНИТЕ ПОЛЗИ (НЕП) и я включи в изчисленията за енергийна ефективност.

В настоящите енергийни одити се отчитат само преките икономии на енергия, без да се отчитат НЕП, като например подобрено качество на продуктите, комфорт в помещенията, повишена производителност, намалено време за престой, свързано с поддръжката, и други значителни ползи. Това води до подценяване на истинската стойност на показателите за енергийна ефективност в енергийните одити и пренебрегване на въздействащи мерки, които биха могли да увеличат инвестициите в ЕЕ и да ускорят изпълнението на устойчиви действия.

Консорциумът на KNOWnNEBs, състоящ се от експерти и учени от 9 европейски държави, е решен да демонстрира стойността на NEB и да промени възприятието на енергийните одитори, консултантските компании и създателите на политики, като проведе разговори и проучвания, за да разбере какво трябва да се улесни, за да се адаптират практиките на енергийните одити.

За да сте запознати с всички новости по проекта, както и за да бъдете част от промяната в методологиите, можете да ни последвате в социалните медии (LinkedIn, Twitter) нашия уебсайт, или директно да се свържете с Айга Барисa.

 

Очаквайте бъдещите ни публикации!

Ако желаете да получите повече информация за проекта KNOWnNEBs, просто се регистрирайте тук и посочете “Betreff”: KNOWnNEBS Mewsletter.

Също така, можете да намерите информация на уебсайта на проекта

 

Резултати от проучването

Първият ни доклад: Преглед на състоянието на енергийните одити в различните европейски страни

 

Вече изготвихме първия си доклад, който скоро може да намерите на уебсайта на проекта.

В първата част на документа се прави преглед на европейския законодателен контекст, на предходните изследователски проекти за методите на одит и прилаганите показатели. Втората, по-подробна част, съдържа анализ на практическото прилагане на рамката за одит в отделните държави.

Като цяло може да се заключи, че системите за енергийни одити във всички страни-партньори са добре установени и следват изискванията на Директивата за ЕЕД. Националните реализации са довели до сходни решения, но с някои малки разлики. Много сходства могат да бъдат установени и по отношение на оперативните недостатъци на системата за одит.

Започвайки с положителните аспекти, всички страни партньори имат добре изградена институционална рамка, а официалното прилагане на законодателството е почти завършено.

Като цяло, съществува конкретна методология, която трябва да се спазва, за да бъдат издадени сертификати, но за работа на обект, консултантите по енергийна ефективност имат свободата да прилагат който метод предпочитат, Те се ограничават предимно до общи насоки за извършване на одити въз основа на европейските одитни стандарти. Не съществуват официални софтуерни инструменти за енергийни одити, но в 5 държави има официални инструменти за издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради, които могат да се използват по избор в областта на сградите. Инструменти за динамична симулация за моделиране на сгради могат да се използват в 8 страни, но рядко се прилагат на практика. За промишлени процеси и транспорт, специалистите или компаниите разработват и използват свои собствени инструменти.

Системите за проверка на качеството функционират в повечето страни с проценти на проверките от 3-8 %, но в 3 страни-партньори няма установен протокол за процедурата на одит, нито за контрола на качеството на събраните данни. В две страни няма регистър на консултантите по енергийна ефективност, а се проверяват само дружества, за които това е задължително.

Достъпът до данните, събрани по време на одита, като цяло е силно ограничен, въпреки че в много страни информацията се предоставя при поискване, с известни ограничения.

Само в една държава има изискване за извършване на одит за МСП и само в две държави партньори трябва да се приложи някоя от мерките, препоръчани от одита, а дори и там се очакват само минимални усилия.

Надеждността на одитите не винаги е с висока степен на доверие. Много дружества не виждат добавената стойност на един добър и подробен одит и затова тяхната загриженост е свързана само със спазването на правната рамка. Въпреки това въздействието на енергийната криза изглежда е променило ситуацията във всички страни партньори: осъзнаването на полезността и необходимостта от одити изглежда се повишава.

За проекта най-важният установен пропуск е пълното отсъствие на система от показатели за неенергийни ползи, с изключение на емисиите на въглероден диоксид, която по принцип се прилага почти навсякъде.

 

Новини и събития от сферата на енергийната ефективност

Тематичен семинар за прехода към чиста енергия в бизнес сектора

От 20 до 21 април в Коме Луиз Брюселс се проведе първата среща за създаване на мрежи по програма LIFE, организирана от CINEA, с цел да се подпомогне сътрудничеството с проекти, които също са посветени на темата за енергийния одит.

Нашият проект можеше да се представи с плакат и да влезе в контакт с ръководите- лите на други „одиторски проекти“. Надяваме се на добро сътрудничество с тях.

Gatis Žogla от Екодома представя проектаt KNOWnNEBs в Брюксел (април 2023).

 

Новата Директива за енергийна ефективност

Все още няма много информация за новата директива за енергийна ефективност. Въпреки това, някои факти вече се разпространяват и показват по какъв път ще се поеме.

Докато досега енергийните одити бяха задължителни за големите предприятия, в бъдеще те ще зависят от годишното потребление на енергия. При годишно потребление на енергия от 2,78 GWh трябва да се извърши енергиен одит. Ако потреблението е по-голямо от 23,61 GWh (= 84 TJ), трябва да се въведе система за енергиен мениджмънт (fe. ISO 50.001). Може да се предположи, че броят на съответните дружества, които трябва да преминат през одит или да въведат система за енергиен мениджмънт, ще нарасне рязко, въпреки че това ще се отнася и за средните предприятия. Освен това трябва да се изготви задължителен план за действие, за да се изпълни всяка отделна препоръка от одита.

 

KNOWnNEBs е получила финансиране от европейската програма Life 21-CER-Audits по договор за безвъзмездна помощ № 101076494.

За повече информация, посетете: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/101076494