Follow Us:

За нас

Начало За нас

За нас

Blue-Separator-Line-Image

Oбща информация

Камара на инсталаторите в България, е универсален правоприемник на Национален инсталационен съюз (НИС) и е национална браншова организация на лица и дружества, работещи в областта на отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, електротехника и автоматика, водоснабдяване и канализация, газификация, енергоспестяващи технологии, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда В КИБ членуват фирми и специалисти които извършват проектно-проучвателни работи, експертно-консултантски услуги, монтажно – инсталационни дейности, производство на съоръжения и апарати, търговска, посреднически дейности др.
КИБ е създаден през април 1995 година като дружество с идеална цел с решение на Пловдивски окръжен съд 6257/1995г. по фирмено дело 4067/95. КИБ е национална организация с централен офис в гр. Пловдив и регионални представителства в градовете: София, Бургас, Варна и Русе.
Камара на инсталаторите в България води Професионален регистър на инсталатора, в който се вписват българските и чуждестранните физически и юридически лица изпълняващи инсталационна дейност на обекти в страната.
Към Камарата функционира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.
Печатен орган – списание „ИНСТАЛАЦИИ”
КИБ членува в GCI-UICP, Брюксел , КРИБ и БТПП.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КАМАРАТА:

1. Идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи инсталаторска дейност
2. Подобряване управлението на инсталаторската дейност, повишаване на отговорността на инсталатора за постигане на съществените изисквания към строежите и на качеството на изпълнение на строежите
3. Съгласува и провежда обща политика като работодатели на дружествата, членуващи в него.
4. Представлява своите членове и да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото в областта на тяхното действие съобразно устава на КАМАРАТА
5. Прави предложения пред съответните инстанции, имащи законодателна инициатива и взема участие в изготвяне на нормативни актове и приемането на решения, засягащи дейността на неговите членове и в интерес на бранша, чийто представител е.
6. Улеснява връзките на своите членове както между тях, така и с държавните и обществени органи и организации в национален и международен аспект.
7. Подпомага повишаването на професионалната подготовка на специалистите от инсталационния бранш според възможностите си.
8. Оказва методическа помощ на членовете си за постигане на изисквания поставени от държавни, общински, частни и други структури.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА КИБ:
1. Поддържа постоянни контакти с държавните, областни и общински органи и институции.
2. Поддържа връзки със сродни браншови организации в страната и чужбина.
3. Изготвя предложения до съответните институции и органи, свързани с дейността на инсталационния бранш.
4. Представя пред обществеността инсталационната дейност и членовете си чрез различни инициативи, конкурси, конференции, изложения и други форми.
5. Изготвя кодекс по професионална етика и упражнява контрол по спазването му
6. Създава и поддържа регистър на инсталаторските фирми.
7. Спомага разрешаването на професионални спорове между своите членове и между членовете и трети лица според възможностите си.
8. Участва, организира и подпомага посещение и провеждането на срещи, семинари, конгреси, изложби, панаири, контактни борси и други форуми в страната и чужбина за запознаване с най-новите постижения в инсталационния бранш.
9. Създава свой Център за професионално обучение и разработва програми за квалификация и преквалификация за специалистите от инсталационния бранш.
10. Организира различни форми на обучения в страната и чужбина за повишаване на квалификацията на специалистите от инсталационния бранш.
11. Извършва и друга дейност за нуждите на своите членове.
12. Работи за недопускането на монополизъм и нелоялна конкуренция сред своите членове и другите правни субекти в бранша.
13. Камарата подпомага редовните членове за репрезентиране на техните предложения.

Девиза на КАМАРАТА НА ИНСТАЛАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:
ВСЕКИ МОЖЕ МНОГО, НО ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!
Пловдив, ул. „Стефан Веркович” №3, ет.2 (бивша агенция по вписване)
тел. 0896 686 904;
ел. поща: office@nisbg.org