Follow Us:

Камара на инсталаторите в България

Blue-Separator-Line-Image

Създадена 1995 г.

Кои сме ние?

Blue-Separator-Line-Image

Камара на инсталаторите в България, е универсален правоприемник на Национален инсталационен съюз (НИС) и е национална браншова организация на лица и дружества, работещи в областта на отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, електротехника и автоматика, водоснабдяване и канализация, газификация, енергоспестяващи технологии, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда В КИБ членуват фирми и специалисти които извършват проектно-проучвателни работи, експертно-консултантски услуги, монтажно – инсталационни дейности, производство на съоръжения и апарати, търговска, посреднически дейности др.

КИБ е създаден през април 1995 година като дружество с идеална цел с решение на Пловдивски окръжен съд 6257/1995г. по фирмено дело 4067/95. КИБ е национална организация с централен офис в гр. Пловдив и регионални представителства в градовете: София, Бургас, Варна и Русе.

Камара на инсталаторите в България води Професионален регистър на инсталатора, в който се вписват българските и чуждестранните физически и юридически лица изпълняващи инсталационна дейност на обекти в страната.

Към Камарата функционира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.

                                 Камара на инсталаторите в България е отличена

                                   в категория „Браншова организация” за принос

                                 при постигане целите и задачите на БТПП

                               2016 г.

Център за професионално обучение

Blue-Separator-Line-Image

Партньори