Follow Us:

Камара на инсталаторите в България

Камара на инсталаторите в България

Начало NS4nZEB – Нови умения за почти нулевоенергийни сгради

 

Проект:

NS4nZEB – Нови умения за почти нулевоенергийни сгради

 

Съфинансиране:

LIFE Programme, EU

 

Статус на проекта:

В процес на осъществяване

 

Резюме на проекта:

Използването на възобновяема енергия и цифрови технологии в строителния сектор е силно застъпено в актуалните директиви и регламенти на ЕС. Тези технологии играят важна роля за постигане на напълно декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., както и за справяне с енергийната криза в Европа. Предвид това, проектът NS4nZEBs има за цел да се справи със съществуващите несъответствия между уменията, които понастоящем характеризират ангажираните с този процес специалисти, и тези, които все повече се търсят и ще са жизнено важни в бъдеще, да увеличи броя на квалифицираните специалисти в областта на фотоволтаичните системи, интелигентните електрически системи, термопомпите и водородните технологии на всички нива на проектиране, експлоатация и поддръжка на сградите. Това ще доведе до по-широко прилагане на нови енергоефективни и възобновяеми енергийни технологии за успешното въвеждане на (почти) нулево-енергийни сгради, увеличаване на мащаба на амбициозните проекти за саниране, въвеждане на ефективно отопление и охлаждане на базата на възобновяеми енергийни източници, по-специално термопомпи, като по този начин ще се допринесе за постепенното намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива. Тази цел ще бъде постигната чрез разработване на нови и усъвършенстване на съществуващите методи и учебни програми за обучение, както и квалификационни курсове за всички видове специалисти, участващи във веригата на стойността на сградите („сини якички“ и „бели якички“). Всички заинтересовани страни – органи, работодатели, крайни потребители, както и доставчици на ПОО, участват в работата по механизмите за обратна връзка, които гарантират, че програмите за обучение и учебните планове са съобразени с пазара на труда и проактивно интегрират новите умения. Освен това броят на хората, които ще се възползват от редовно актуализираното обучение, разработено в рамките на този проект, ще се увеличава постоянно в дългосрочен план. Консорциумът е партньорство за високи постижения, в което участват експерти (монтажници, инженери, архитекти, експерти в областта на информационните технологии, автоматизацията, образованието и комуникациите) от 6 държави, а именно Белгия, България, Гърция, Италия, Испания и Украйна.

 

Партньори:

1 TMK THOMAS MORE KEMPEN – Координатор

2 КИБ – Камара на Инсталаторите в България

3 ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ

4 CCIAA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

5 ECOSERVEIS ASOCIACION ECOSERVEIS ES

6 CRES CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION

7 NUBIP NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE