Follow Us:

Курсове за професионално обучение,
извършвани от ЦПО към КИБ

Курсове по проекти,
изпълнявани от КИБ

 1. Обучение по изискванията на Регламент ЕС/517/2014 за работа с флуориросъдържащи парникови газове
 2. Обучение по част от професията: Оператор на парни и водогрейни съоръжения, втора степен, съгласно Наредба 2/2001 на МО, МТСП
 3. Обучение по Изисквания на: Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и
 4. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
 5. Обучение по Електробезопасност, съгласно правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически топлофикационни централи и по електрическите мрежи
 6. Обучение по Спояване
 7. Обучение за Заварчик пластмаса
 8. Обучение за Заварчик (онлайн курс)
 9. Обучение по част от професия ТЕСИ, специалност ВЕИ – фотоволтаични системи (онлайн курс)
 10. Обучение по част от професия ТЕСИ, специалност ВЕИ – геотермални системи (онлайн курс)
 11. Обучение по част от професия ТЕСИ, специалност ВЕИ – соларно-термални системи (онлайн курс)
 12. Обучение по Енергиен мениджмънт
 13. Обучениепо ЗБУТ, Закон за здравословни и безопасни условия на труд