Изпълнение на проект по Erasmus+

На 01.09.2019 г. стартира проект European Energy Management Specialists for SMEs (EEMS4SMEs), чието изпълнение има за своя основна цел създаването на отворена, широкодостъпна и иновативна дигитална платформа за обучение на специалисти по енергийна ефективност за малките и средни предприятия в Европа.
В този проект, Камара на инсталаторите в България изпълнява водеща роля при организацията, разпространението и изпълнението на комуникационните дейности, произтичащи от изпълнението на проекта.

Екипът на КИБ активно участва при изграждане на уеб-присъствие в социалната мрежа Facebook на проекта с цел установяване на широко достъпна среда на голям кръг от потенциално заинтересовани от целите на проекта лица. Изградена е публична визия на идеите, партньорите и целите, които са заложени при изпълнението на проекта, посредством редовни публикации за новини и събитие, съпътстващи проекта (https://www.facebook.com/EEMS4SMEs )

Създаден е специализиран уеб-сайт, посветен на проекта EEMS4SMEs, фокусиран върху представянето в модернистичен и минималистичен вид на основните цели на проекта; представени са партньорите в него и е изложена кратка информация за всеки един от тях; публикувани са идеите на проекта и начините за постигането им (https://eems4smes.weebly.com/ )

Съставена е обща визуализационна платформа за създаване на съдържание, на основата на което ще бъде постигнат еднотипен вид на презентациите на партньорите, когато е необходимо това. Изграждането на стандартизирана бланка с общи визуализационни елементи дава възможност за интегрираното създаване на информационни материали, презентации, покани и др. информация при изпълнението на проекта и обединява отделните подходи на всеки един партньор при създаването на такава информация в един общ визуален стил.